10/04/15  CLB Toán  261
Hai nhóm may được mấy bộ quần áo?
 09/04/15  CLB Toán  280
Số tự nhiên
 09/04/15  CLB Toán  257
Tính tuổi mỗi người
 12/03/15  CLB Toán  280
Bài toán. Cho A là số tự nhiên có tổng các chữ số bằng 2014, B là số tự nhiên có tổng các chữ số bằng 2015. Hỏi tổng các chữ số của A + B có thể bằng 3456 không ? - Xuất xứ: Phát triển từ một bài toán