Thực hiện Công văn số 1372/SGDĐT-CTrTT ngày 12/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và ...