Thực hiện Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh ...